2021-08-04 04:07:11 Find the results of "

played tennis for two years

" for you

Chuyển câu 1. I haven't played tennis for 6 years => The last ...

I haven't played tennis for 6 years => The last 2.

He has played tennis for ten years docx - Tài liệu

He has played tennis for ten years. 2. Các bạn hãy di chuột vào từng cụm từ một để biết chức năng của cụm trong câu: He has

Đề thi chuyên trường Lê Hồng Phong nè - Trang 2

If you work for us, you'll get somewhere to live

Help me!!! 1. She began to play tennis when she was ten. She has ...

She began to play tennis when she was ten. She has played tennis since she was ten 2 ...

He has played tennis for ten years - TaiLieu.VN

Các bạn hãy di chuột vào từng từ một để biết thể loại từ của từ đó trong câu: (Các bạn cũng có thể kích chuột 2 lần vào 1 từ để biết thêm chi tiết về từ đó) He has played tennis for ten years.

1.they haven't decided the exact time of the match yet->The exact ...

4.The last time they played tennis was two years ago->They haven't ...

I haven’t been to the dentist for two year. This is the first ...

I haven’t been to the dentist for two year. This is the first time I have driven a car - I haven’t been to the dentist for two ...

Fill in the blank with the most appropriate word.We played tennis ...

Click here👆to get an answer to your question ✍️ Fill in the blank with the most appropriate word.We played tennis two hours.

[GIẢI] "Have they played tennis for two hours ?"Tôm ...

"Have they played tennis for two hours ?"Tôm asked me

He has played tennis for ten years. » Học ngữ pháp qua phân tích ...

“has played” là động từ chính của câu (verb) (verb = auxiliary + main verb), có hình thức của thì hiện tại hoàn thành với cấu trúc ...
7.263161s